Inkvisitionen

Oprettelse og funktion af den moderne spanske inkvisition
Den moderne spanske inkvisition blev oprettet i henhold til en pavelig bulle, Exegit sincerae devotionis, udstedt i Rom af pave Sixtus IV den 1. november 1478. I bullen imødekommer man en ansøgning fra Isabella og Ferdinand om at etablere en domstol til at forfølge de falske, omvendte jøder, fordi mange, som var genfødt i Jesus Kristus gennem den hellige dåb – stod der i det pavelige dokument – uden at have været tvunget dertil, har tilladt sig at fremstå som kristne, men har alligevel fortsat med at følge de jødiske skikke og sædvaner. Ifølge tilladelsen bemyndigede Sixtus IV De Katolske Monarker til at udnævne inkvisitorer, som skulle forfølge kætterne; de skulle være gejstlige, enten lægmænd eller religiøse, være fyldt mindst 40 år og besidde en titel i hellig teologi eller kanonisk videnskab.

Som det vil være kendt, eksisterede der allerede en middelalderlig inkvisition, som havde fungeret siden XIII århundrede i forskellige lande i den kristne verden - mellem dem Aragonien. De Katolske Monarkers inkvisition fulgte, med enkelte ændringer, fremgangsmåden i den ældre inkvisition f.s.v.a. strafudmåling og bureaukratisk og politimæssig organisering, og den støttede sig som tidligere på en pavelig tilladelse. Forskellen var, at inkvisitorerne nu ikke blev udnævnt af paven, men af kongen; de blev således kongemagtens politiske redskab.

Det er klart, at domstolen for det Hellige Embede havde en dobbelt betydning, en politisk og en kirkelig. Det var naturligt for epoken og samfundets opbygning – og for dets bevaring.

I september 1480 blev de første inkvisitorer udnævnt, dominikanerne Juan de San Martín og Miguel de Morillo. Den første Auto de fe blev holdt i Sevilla i februar 1482, hvor man brændte seks personer. Kronikøren Andrés Bernáldez, som var øjenvidne til begivenhederne beskriver det Hellige Embedes første handlinger således: De brændte flere end 700 personer og kastede 5000 i livsvarigt fængsel……etc.

Protesterne fra de konverteredes samfund, og især fra kirkens biskopper, mod vilkårligheden, grusomheden og inkvisitorernes ukristne fremfærd, fik pave Sixtus IV til at forsøge genvinde kontrollen med inkvisitionen. Den 29. januar offentliggjorde paven bullen Non dubitarimus, hvori han åbent kritiserede Sevilla-inkvisitorernes adfærd, og til trods for at inkvisitorerne var udnævnt af monarkerne, bestemte han, at forfølgelsen af kættere i fremtiden skulle udføres af bisper og medlemmer af dominikanerordenen, som var udnævnt af paven selv. Men diplomatisk pres fra Isabella og Ferdinand fik paven til at trække sit forslag tilbage.

 I oktober 1483 godkendte paven i brevet Supplicari Nobis monarkernes udnævnelse af Tomás de Torquemada til præsident for ”Consejo de la Suprema y General Inquisición” (Inkvisitionens øverste råd). Flere senere, pavelige breve styrkede Torquemadas autoritet. I 1487 udnævntes han til øverste dommer i konflikter, som kunne opstå mellem inkvisitorer og almindelige, kirkelige dommere.

Protesterne mod den moderne inkvisition var talrige. Ved siden af de pavelige indsigelser, kom protesterne først og fremmest fra de konverteredes samfund med folkelige opstande i Sevilla og Toledo til følge. De stærkeste protester kom fra Aragonien. Aragonien havde lang tids erfaring med den ældre inkvisition, men Ferdinand ønskede at indføre den moderne som i Castilien.

I 1481 udnævnte han to nye inkvisitorer til at afløse de gamle i Valencia. Som tidligere nævnt havde kongen ikke den samme autoritet i Aragonien som i Castilien. Men som i Castilien måtte oppositionen bøje sig for De Katolske Monarker, og Torquemada blev udnævnt til General-inkvisitor også i Aragonien. Modstanden mod den moderne inkvisition i Aragonien var intens. Man myrdede inkvisitoren Pedro de Arbués, og den militære chef i Valencia kæmpede hårdnakket mod det Hellige Embede. I Catalonien kæmpede Consell de Cent, deputerede fra Generalitat (Cataloniens cortes) og andre sociale sektorer som f.eks. den kirkelige domstol en hård kamp mod monarkiet for at undgå oprettelse af inkvisitionsdomstole, som man anså for monarkiets redskab i strid med hertugdømmets love. I februar 1486 fik Ferdinand tilladelse af paven til at udnævne inkvisitorer i Aragonien uden pavelig godkendelse. Han udnævnte Alonso de Espina til inkvisitor i Barcelona og den 14 december 1487 holdt man den første Auto de fe i byen.
_____________________________________________________________________

 Inkvisitionens organisering og fremgangsmåder
Den moderne inkvisition blev stort set indrettet efter Tomás de Torquemadas instruktioner af 1484, 1485, 1488 og 1498 og af hans umiddelbare efterfølgere, Diege de Dieza (1500 – 1503) og Jiménez de Cisneros (1516), selv om den endelige udformning måtte vente til 1561, hvor Fernando de Valdés reorganiserede systemet. Det øverste organ i det Hellige Embede var ”Consejo de la Suprema y General Inquisición”, i daglig tale la Suprema oprettet i 1483 og tæt forbundet politisk med monarkernes øverste råd. Alle medlemmer af rådet – også general-inkvisitoren - blev udnævnt af monarkerne. Rådet havde normalt seks eller syv medlemmer. I begyndelsen virkede tribunalet som et rejsehold, men efterhånden blev der oprettet faste afdelinger i de forskellige distrikter. I 1484 var der kun fem faste tribunaler – i Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, senere flyttet til Toledo, og Jaén – i 1493 var tallet steget til 23.

Inkvisitionen blev hurtigt en betydelig faktor i samfundet. I starten behandlede man næsten kun sager mod konverterede jøder. Senere mod jødiske kættere, moriscos (konverterede maurere), afvigere og protestanter. Man udvidede omfanget af de forbrydelser, inkvisitionen kunne dømme til foruden kætteri at omfatte bigami, blasfemi, sodomani og hekseri, desuden opretholdt man en politisk og kulturel censur. Adskillige bøger var på den forbudte liste. Der hersker nogen tvivl om, hvor mange personer, der blev dømt af den moderne inkvisition, man har nævnt tallet 200.000, men som kronikøren B. Benasser bemærker: Inkvisitionen påvirkede mentaliteten hos hele den spanske befolkning. Det Hellige Embede fungerede ved hjælp af frygtens pædagogik baseret på de hemmelige anklager, offentliggørelsen af misgerningerne og truslen om elendighed og fattigdom.

Inkvisitionen brugte tortur for at fremkalde tilståelser. Hvis den anklagede ikke dagen efter ville bekræfte sin "tilståelse", fortsatte torturen, indtil det ønskede resultat var opnået.


Processerne var hemmelige. Man oplyste end ikke navnene på anmelderne. De anklagedes ejendom blev straks beslaglagt. Slægt og familie til den anklagede kunne ikke opnå offentlige ansættelser. Man brugte tortur, når man fandt det nødvendigt etc. En normal procedure for tribunalet var at begynde med afholdelse af Eucaristía (Nadvermesse) og en bøn. Dommeren oplæste en benådningsbekendtgørelse, ifølge hvilken den eller de anklagede, som inden 30 eller 40 dage bekendte sine kætterske synder og angrede dem i hvert fald undgik dødsstraf eller livsvarigt, evigt fængsel. I de første år var der mange selvanklagere, men fra begyndelsen af XVI århundrede strammede man reglerne – straffene – hvilken yderligere skærpede den utryghed og terror, der var i befolkningen overfor Inkvisitionen.

Inkvisitionen havde tre strafformer: 1) Åndelig straf (afsværgelser af forskellig voldsomhed, overgivelse af sagen til civil domstol, forskellige bodsøvelser, suspendering eller frikendelse) 2) Korporlig straf (døden på bålet, galejerne, livsvarigt uigenkaldeligt fængsel, livsvarigt genkaldeligt fængsel, pisk, landsforvisning, afsættelse fra embeder) 3) Finansiel straf (total konfiskering af ejendom, delvis konfiskering af ejendom, bøder, uden finansiel straf).

Procession i forbindelse med afholdelse af Auto de fe

Når man betragter et historisk fænomen som Inkvisitionen, må man tænke på epoken og på de kultur-sociale værdier, som var gældende i samfundet, men dette kan ikke retfærdiggøre eller undskylde hensigten og fremgangsmåden. Man kan derfor med nogen ret kalde De Katolske Monarker, som var drivkraften bag Inkvisitionen, for De Intolerante Monarker.


Fortsætter HER

Hvad synes du om artiklerne?